Milli Mücadele Kronolojisi Metin

1918

30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.

3 Kasım 1918 Musul'un İngilizler tarafından işgal edilmesi.

4 Kasım 1918 Bir Fransız alayının Doğu Trakya'ya gelerek Uzunköprü - Sirkeci demiryolunu işgali.

7 Kasım 1918 Yıldırım Orduları grubu komutanlığı ile, 7. Ordu karargahının lağvedilmesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

9 Kasım 1918 Seddülbahir ve Kumkale'ye kuvvet çıkararak Çanakkale Boğazı'nın her iki tarafını işgal etmeleri.

12 Kasım 1918 Bir Fransız tugayının İstanbul'a girişi.

13 Kasım 1918 İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan İtilaf filosunun İstanbul'a gelmesi ve karaya kuvvet çıkarması. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gelişi. İstanbul'da "Karakol Cemiyeti"nin kurulması.

7 Aralık 1918 Antakya'nın Fransızlar tarafından işgali.

1919

1 Ocak 1919 İngilizlerin Antep'i işgali

30 Ocak 1919 Paris Barış Konferansında Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasının kararlaştırılması.

22 Şubat 1919 Maraş'ın İngilizler tarafından işgal edilmesi.

4 Mart 1919 Birinci Damat Ferit Paşa kabinesinin kuruluşu.

24 Mart 1919 İngilizlerin Urfa'yı işgali.

30 Mart 1919 İngilizlerin Merzifon'u işgali. Damat Ferit Paşa'nın İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'a İngiliz himayesini isteyen bir proje vermesi. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'in Ermeni tehciri dolayısıyla, Divanı Harp kararıyla, İstanbul'da idamı ve ertesi gün halkın olayı büyük gösterilerle protesto etmesi.

30 Nisan 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu kıtaatı müfettişliğine atanması. İngilizlerin Kars'ın yönetimini Ermenilere devretmesi.

10 Mayıs 1919 İtilaf Devletleri temsilcilerinin, Paris'te Yunanlıların İzmir'i işgali konusunda karar almaları.

15 Mayıs 1919 İzmir'in Yunan birlikleri tarafından işgali. Yunan askerlerine ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in şehit edilişi. Mustafa kemal Paşa'nın Padişah Vahdettin tarafından kabulü. Muğla'da, İzmir'in işgalini protesto amacıyla miting.

16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrılışı.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Aydın ve İstanbul'da İzmir'in işgalini protesto mitingleri.

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Aydın ve İstanbul'da İzmir'in işgalini protesto mitingleri.

1919

22 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'dan Sadaret'e raporu: "Millet yek vücut olup, hakimiyet esasını, Türklük duygusunu hedef ittihaz etmiştir."

23 Mayıs 1919 İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini protesto amacıyla "Sultan Ahmet Meydanı’nda büyük miting.

25 Mayıs 1919 Mustafa kemal Paşa'nın Samsun'dan Havza'ya geçişi.

28 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'dan, III., XV. ve XX. Kolordu Komutanlıklarına yazısı, İngilizlerin İstanbul'da Bekirağa Bölüğü'nde tutulan 67 siyasi tutukluyu Malta'ya sürmesi.

6 Haziran 1919 General Milne'nin Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılması için Harbiye Nezareti'ne yazısı.

12 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın karargâhı ile beraber Amasya'ya gelişi.

22 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'dan mülki ve askeri makamlara tamimi: "Vatanın tamamiyeti, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır…

5 Temmuz 1919 Harbiye Nazırı Ali 23 Haziran 1919 Mustafa kemal paşa hakkında hükümet kararı: "Mustafa Kemal Paşa'nın azledilerek hiçbir resmi Ferit Paşa'nın, Mustafa kemal Paşa'yı padişah adına İstanbul'a çağırması.

8 Temmuz 1919 Mustafa kemal Paşa'nın resmi memuriyetine son verdiği hakkında Padişah iradesi. Mustafa kemal Paşa'nın, göreviyle beraber askerlik mesleğinden istifası

9 Temmuz 1919 Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal Paşa'yı ziyareti: ".Ben ve kolordum emrinizdeyiz. Bundan sonra dahi ne emirleriniz varsa ifayı bir şeref bilirim."

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresinin açılışı.

29 Temmuz 1919 Mustafa kemal Paşa ve Rauf Bey'in derhal yakalanarak, İstanbul'a gönderilmelerinin mülki memurlara bildirilmesi hakkında hükümet kararı.

1919

7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi'nin Heyeti Temsiliye seçiminden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın kısa bir konuşmasıyla son bulması. Mustafa Kemal Paşa'nın Heyeti Temsiliye Başkanlığına seçilmesi.

24 Ağustos 1919 Mustafa kemal Paşa'nın Sivas'a gitmek üzere Erzurum'dan ayrılışı.

2 Eylül 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'a gelişi.

3 Eylül 1919 Dahiliye Nazırı Adil Bey ile Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın, Elazığ Valisi Ali Galip'e, Mustafa kemal Paşa'nın tutuklanması ve Sivas Kongresi'nin engellenmesi hakkında emri.

4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin açılışı. Demirci Mehmet Efe'nin Aydın ve havalisinin Kuvay-ı Milliye kumandanı oluşu.

10 Eylül 1919 Ali Galip'in üzerine asker gönderilmesi sonucu yakınındakilerle Malatya'dan kaçışı.

11 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin kapanışı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti teşkil edildiğine dair beyannamenin Mustafa Kemal Paşa'nın imzasıyla Sivas Vilayeti ‘ne verilmesi.

12 Eylül 1919 Sivas Kongre Heyetinin İstanbul ile ve her türlü resmi haberleşmenin kesildiğine ilişkin vilayetlere ve komutanlara bildirisi.

15 Eylül 1919 Suriye ve Kilikya'daki işgal kuvvetlerinin değiştirilmesi hakkında İngiliz- Fransız Anlaşması.30 Eylül 1919
 Damat Ferit Paşa'nın sadaretten istifası

.

20 Ekim 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, Rauf ve Sami Beylerle birlikte Amasya'da İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı Salih Paşa ile görüşmelere başlaması

25 Ekim 1919 Manyas bölgesinde başlayan ve Susurluk - Gönen - Ulubat'ı içine alan bölgeye yayılan Birinci Anzavur Ayaklanması. (Bastırılması 30 Kasım 1919)

30 Ekim 1919 Urfa'nın Fransızlar tarafından işgali.

1 Kasım 1919 Maraş'ta İngilizlerin işgali, Fransızlara devretmesi.

7 Kasım 1919 Osmanlı Meclisi Mebussan için yapılan seçimlerde Mustafa Kemal Paşa'nın "Erzurum milletvekilliği “ne seçilmesi.

28 Kasım 1919 Maraş kalesin Fransız bayrağı çekilmesi üzerine, Maraş halkının direnişi.

18 Aralık 1919 Karadeniz bölgesi Rumları tarafından Batum'da "Pontus Rum Hükümeti" adıyla bir hükümet kurulması.

27 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin Ankara'ya gelişleri.

1920

12 Ocak 1920 İstanbul'da son Osmanlı meclis-i Mebusan'ının açılması.

20 Ocak 1920 İsmet Bey'in İstanbul'dan, Ankara'ya gelişi.

28 Ocak 1920 Osmanlı Meclisi Mebusan’ın gizli oturumunda Misak-ı Milli Beyannamesi'nin kabulü.

3 Şubat 1920 Fevzi Paşa'nın Harbiye nazırlığına getirilişi. İngilizlerin Bandırma'ya 200 kişilik kuvvet çıkarmaları.

1 - 2 Mart 1920 Mustafa Kemal Paşa'nın, I. Kolordu Komutanlığına, İngilizlere silah teslim edilmemesi ve silah depolarının istenilen bölgelere taşınmasına ilişkin telgrafı.

15 Mart 1920 İtilaf Devletleri'nin İstanbul'da sivil ve asker 150 Türk aydınını tutuklamaları

16 Mart 1920 İstanbul'un resmen işgali ve İngilizlerin İstanbul'da Şehzadebaşı karakolunu basarak, 6 Türk erini şehit etmeleri

18 Mart 1920 Meclis-i Mebusan'ın son toplantısını yaparak çalışmalarına ara verme kararı. İngilizler tarafından tutuklanan 30 kadar Türkün İstanbul'dan Malta'ya gönderilmesi.

28 Mart 1920 Fransız kuvvetlerinin Kilis, Antep yolunu kapatan Teğmen Şahin komutasındaki milli kuvvetlerle çarpışması ve Şahin Bey'in şehit oluşu.

2 Nisan 1920 Halide Edip, Dr. Adnan (Adıvar), Hüsrev (Gerede), Yulah Azmi, Hoca Vehbi Cami (Baykut), ve daha bir çok kimsenin İstanbul'dan Ankara'ya gelişi. Salih Paşa Kabinesinin istifası

 

10 Nisan 1920 Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın Kuvay-ı Milliye aleyhine fetvası.

13 Nisan 1920 Birinci Düzce ayaklanması.

16 Nisan 1920 Ankara Müftü'sü Rıfat Efendinin (Börekçi) Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın fetvasına karşı bildiren fetvası.

18 Nisan 1920 İstanbul hükümetinin Kuvay-ı Milliye'yi ortadan kaldırmak üzere, Kuvay'ı İnzibatiye'nin kurulduğunu bildiren kararnamesi.

21 Nisan 1920 Mustafa Kemal Paşa'nın vilayetlere, Meclisin 23 Nisan 1920 tarihinde açılacağını bildiren genelgesi.

23 Nisan 1920 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması.

27 Nisan 1920 Fevzi Paşa'nın Ankara'ya gelişi. TBMM adına Padişah Vahdettin'e telgraf çekilmesi.

29 Nisan 1920 "Hıyanet-i Vataniye kanunu"nun TBMM'de kabulü.

11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da Divan-ı Harp tarafından idam edilmesi kararı,

15 Mayıs 1920 Kuvay-ı Milliye'yi oluşturan Ahmet Anzavur kuvvetlerinin Geyve Boğazı yakınlarındaki şiddetli çarpışmalar sonucunda dağıtılması.

14 Mayıs 1920 Birinci Yozgat ayaklanması

1920

24 Mayıs 1920 İstanbul'da Divan-ı Harp'in Fevzi Paşayı idama mahkum etmesi. İstanbul Hükümetince yapılacak her türlü subay terfii ve taltiflerinin kabul edilmeyeceğine dair TBMM kararı.

6 Haziran 1920  İstanbul'da Divan-ı Harp'in İsmet Paşa ve Milli Mücadeleye katılan çeşitli kişiler için idama mahkum etme kararı. Zile ayaklanması.

7 Haziran 1920 İstanbul hükümetinin 16 Mart 1920 tarihinden başlayarak yaptığı ve yapacağı antlaşmaların verdiği ve vereceği imtiyazların hükümsüz sayılacağına ilişkin TBMM kararı. Doğu bölgesinde seferberlik ilanı.

8 Haziran 1920 Fransızların 200 asker çıkararak Karadeniz Ereğlisi'ni işgali.

14 Haziran 1920 İzmit bölgesinde Kuvay-ı İnzibatiye'nin yenilgisi ve bazı birliklerin milli kuvvetlere katılması.

10 Temmuz 1920 Bursa'nın Yunan işgali üzerine, TBMM'de başkanlık kürsüsünün siyah örtü ile örtülmesi kararı. Orhaneli'nin Yunanlılar tarafından işgali.

8 Ağustos 1920 Düzce ve Bolu bölgesinde İkinci Düzce Ayaklanması'nın başlaması. (Bastırılışı: 23 Eylül 1920)

10 Ağustos 1920 İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Anlaşması'nın imzalanması.

19 Ağustos 1920 Saltanat Şur'a'sında Sevr Anlaşmasının imzalanması için oy verenlerle anlaşmayı imza edenlerin vatan hainleri ilan edilmeleri hakkında TBMM kararı.

29 Eylül 1920 Milli kuvvetlerin Kazım Karabekir komutasında Sarıkamış'a girişi.

21 Ekim 1920 Tevfik Paşa'nın kabine kurması.

30 Ekim 1920 Türk ordusunun Kars'a girişi.

9 Kasım 1920 Batı Cephesi'nin ikiye ayrılarak, Genelkurmay başkanı İsmet Bey'in batı cephesi, Albay Refet Bey'in de Güney cephesi Komutanlığına atanması.

2 - 3 Aralık 1920 Ermenilerle Gümrü anlaşmasının imzalanması.

1921

6 Ocak 1921 Yunan Ordusunun Eskişehir, Bursa ve Uşak cephelerinden geniş bir hat boyunca taarruza geçmeleri.

10 Ocak 1921 İnönü mevzilerinde Yunanlılarla şiddetli çarpışmalar olması ve Birinci İnönü Zaferi.

20 Ocak 1921 Teşkilat-ı Esasiye kanununun TBMM'de kabulü.

22 Ocak 1921 Çerkez Ethem kuvvetlerinin bir bölümü dağılır, yada yeniden milli kuvvetlere katılırken, çok küçük bir bölümünün Yunanlılara sığınması.

25 Ocak 1921 Paris'te İtilaf Devletleri temsilcilerinin toplantısı ve Sevr anlaşmasını değiştirmek için Türk ve Yunan hükümetlerini 21 Şubat 1921'de Londra'da toplanacak bir konferansa davet kararı alması.

6 Şubat 1921 Londra Konferansı'na gitmek üzere Bekir Sami Bey başkanlığında Türk Heyeti'nin Ankara'dan hareketi.

8 Şubat 1921 Antep'in düşmesi, Antep'in adının TBMM tarafından "Gaziantep" e çevrilmesi. 

6 Mart 1921 Koçkiri ayaklanması (Bastırılışı 17 Haziran 1921)

12 Mart 1921 Londra Konferansı'nın sona erişi ve İtilaf Devletleri'nin barış önerisi. Bekir Sami Bey'le İtalyan Dışişleri Bakanı Siforza arasında Londra'da anlaşma imzalanması (TBMM tarafından kabul edilmemiştir.)

16 Mart 1921 TBMM Hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında "Moskova Anlaşması’nın imzalanması.

23 Mart 1921 Yunan ordusunun Bursa ve Uşak cephesinden ileri harekata başlaması.

27 Mart 1921 Yunanlıların İnönü mevzilerine taarruza başlaması. Afyonkarahisar'ın Yunanlılar tarafından işgali.

1 Nisan 1921 İkinci İnönü Zaferi Mustafa Kemal Paşa'nın, İsmet Paşa'ya telgrafı: "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz’’

7-8 Nisan 1921 Aslıhan bölgesinde Yunan kuvvetleriyle milli kuvvetler arasında Aslıhanlılar muharebesi. (3 gün sürmüş ve Yunanlıların çekilmesiyle sonuçlanmıştır.)

1921

13 Nisan 1921 Dumlupınar mevzilerinde Yunan kuvvetleriyle milli kuvvetler arasında çarpışmalar

28 Nisan 1921 İzmit'in, İngilizlerin ayrılışı üzerine Yunanlılar tarafından işgali.

3 Mayıs 1921 Güney ve Batı cephelerinin birleştirilerek İsmet Paşa'ya verilmesi

9 Haziran 1921 Franklin Boullion başkanlığında bir Fransız heyetinin Ankara'ya gelişi

12 Haziran 1921 Yunan Kralı Konstantin'in İzmir'e gelişi ve Anadolu'daki Yunan ordusuna bildirisi: "Askerler! Vatanın sesi beni yeniden sizin komutanınız olmaya çağırdı. Elen ülküsü için çarpışıyoruz. İleri!"

10 Temmuz 1921 Yunan ordusunun genel taarruzu ve Kütahya Eskişehir savaşlarının başlaması.

18 Temmuz 1921 Mustafa Kemal Paşa'nın Batı Cephesi karargahında İsmet Paşa'ya Orduyu Sakarya nehri doğusuna çekilmesi talimatı.

19 Temmuz 1921 Yunanlıların Eskişehir yönünde ilerlemeleri ve akşam Eskişehir'i girişleri. (Eskişehir'in işgali) Milli Kuvvetlerin Yalova'ya girişleri(Yalova'nın kurtuluşu) Yunan Kralı Konstantin'in Uşak'a gelişi.

21 Temmuz 1921 Batı Cephesi kuvvetlerinin Eskişehir doğusunda karşı taarruzu ve Yunanlılar tarafında karşı konulması (Eskişehir muharebesi)

22 Temmuz 1921 Yunan Kralı Konstantin'in Eskişehir'e gelişi ve başkomutanlığı üzerine alışı.

25 Temmuz 1921 Batı Cephesi'nde Türk ordusunun geri çekilme yürüyüşünü tamamlayarak Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi.

5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Paşa'ya geniş yetkiler ve üç aylık süreyle Başkomutanlık tevcih eden kanunun TBMM'de kabulü.

7-8 Ağustos 1921 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın tekalif-i milliye emirleri"ni yayımlaması.

12 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Paşa ve diğer komutanlar Polatlı bölgesine gelerek savaş hazırlıklarını görmesi, yerinde önlemler alması.

13 Ağustos 1921 Yunanlıların Sakarya'daki Türk mevzilerine doğru ileri harekata başlaması.

15 Ağustos 1921 Yunanlıların Sivrihisar'ı işgali. Yunan Kralı Konstantin'in ordularına "Ankara'ya" emrini vermesi.

23 Ağustos 1921 Yunan ordusunun taarruzu ve Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.

26 Ağustos 1921 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emri: "Hatt-ı müdafaa yoktur. Sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz."

09 Eylül 1921 Alagöz Köyünde bulunan Başkomutanlık Karargahı Karapınar Köyün Kuzeyinde bulunan Zafer Tepe’ye taşınması.

1921

10 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesinde Türk Karşı Taarruz safhasında Zafer Tepe’den idare edilen taarruzda Dua Tepe geri alındı.

13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlanması ve Yunan kuvvetlerinin Sakarya nehrinin doğusunda imhasıyla zaferin kazanılması. Fahrettin (Altay) ve Kazım (Özalp) Beylerin General rütbesine yükseltilmeleri.

14 Eylül 1921 Yunanlıları kovalayan Türk kuvvetlerinin Sakarya'nın batısına geçmesi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın "Genel seferberlik" ilanını bildiren emri.

16 Eylül 1921 Başkomutan Mustafa Kemal cepheden Ankara’ya döndü.

18 Eylül 1921 Yunan kuvvetlerinin Eskişehir'e doğru çekilmeleri.

19 Eylül 1921 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya Müşir (Mareşal) rütbesi ve "Gazi" unvanının verilmesi.

24 Eylül 1921 Franklin Boullion'un Ankara'ya gelişiyle Türk - Fransız görüşmelerinin yeniden başlaması. Bolvadin ve Çay'ın kurtuluşu.

26 Eylül 1921 Yunan Kralı Konstantin'in Atina'ya dönmek üzere Bursa'dan ayrılışı.

13 Ekim 1921 TBMM Hükümetiyle, Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) arasında "Kars antlaşması"nın imzalanması.

20 Ekim 1921 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Fransa Hükümet arasında, "Ankara İtilafnamesi"nin imzalanması.

1 Kasım 1921 İnebolu'da 23 Ekim 1921 anlaşmasına göre Türklerle İngilizler arasında tutsak değişimi.

25 Aralık 1921 Gaziantep'in kurtuluşu.

1922

2 Ocak 1922 Türkiye ile Ukrayna arasında Ankara'da "Dostluk Antlaşması" imzalanması.

5 Ocak 1922 Adana'nın kurtuluşu.

26 Mart 1922 Paris'te toplanan İtilaf Devletleri Dışişleri bakanlarının, İstanbul - Ankara ve Atina hükümetlerine mütareke koşullarını içeren ikinci notası.

5 Nisan 1922 İtilaf Devletleri Dışişleri bakanlarının, 22 Mart 1922 tarihli notasına, TBMM Hükümetinin cevabı: "Mütareke ile birlikte Anadolu'nun boşaltılmasına başlanması ve dört ay içinde tamamlanması."

21 Temmuz 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın cepheye gitmek üzere Ankara'dan ayrılışı.

27 - 28 Temmuz 1922 Akşehir'e çağrılan ordu komutanlarına gece, Mustafa Kemal Paşa tarafından Büyük Taarruz Planı açıklanarak görüşmeler yapılması.

20 Ağustos 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Konya'dan Akşehir'e gelişi ve Cephe Komutanı İsmet Paşa'ya 26 Ağustos 1922 sabahı için taarruz emri vermesi.

22 Ağustos 1922 Anadolu'daki Yunanistan'ın Küçük Asya Ordusu komutanı Hacıanesti'nin görevden alınarak yerine Trikopis'in atanması. (Trikopis bu atamayı Türklere esir düştükten sonra, 3 Eylül 1922 günü Mustafa Kemal Paşa'dan öğrenmiştir.)

25 Ağustos 1922 Başkomutanlık, Genelkurmay ve Batı Cephesi karargahlarının Şuhut'tan savaşın yönetileceği Kocatepe'nin Güney Batısındaki çadırlı ordugaha nakledilmesi.

26 Ağustos 1922 Sabah saat 5:00'da topçu ateşiyle Türk Büyük Taarruzu'nun başlaması.

26 - 27 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'dan sonra Yunan Ordusunun müstahkem mevzilerinin düşürülmesi ve düşmanın çekilmeye başlaması.

30 Ağustos 1922 Yunan ordusunun bütünüyle sarılması ve imha edilmesi.

1 Eylül 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Türk Ordusu'na beyannamesi: " ORDULAR! İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR. İLERİ!"

2 Eylül 1922 Eskişehir'in kurtuluşu Yunan Ordusu Komutanı Trikopis ile II. Yunan Kolordusu Komutanı General Diyenis ve bazı yüksek rütbeli subayların esir alınışı. Yunan Hükümeti'nin Türkiye ile mütareke yapılabilmesi için İngiltere'ye aracılık önerisi.

9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşu; 10Temmuz 1920 günü, Meclis kürsüsüne örtülen siyah örtünün "BÜYÜK ZAFER" üzerine kaldırılması hakkında TBMM kararı.

11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.

1 Kasım 1922 Hilafet ve Saltanatın birbirinden ayrılarak saltanatın lağvı hakkında TBMM kararı.

1923

24 Temmuz 1923 Lozan Konferansı'nın sonu ve Lozan Antlaşması'nın imzalanması.

29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı